Undervannstjenester langs norskekysten

Inspeksjoner, service og reparasjoner

Se våre referanser

Havbruk

Havbruksnæringen er i sterk vekst. For å imøtekomme de økende behovene har Norsk Havservice bygd opp infrastruktur og kompetanse innen de fleste servicesegmenter som næringen er avhengig av. Dette være seg inspeksjon av nøter og tauverk, service og reparasjon, samt generell understøttelse av drift.

I havbruksnæringen stilles det nå krav til hyppigere inspeksjon og kontroll av anleggene. Dette være seg rutinemessig kontroll av infrastruktur og miljø, samt ettersyn av anlegg etter at annet arbeid er utført. Vi imøtekommer disse kravene. Videre vil vi kunne forestå tyngre servicearbeid som innfesting av bunnbolter og annet tradisjonelt anleggsarbeid.

Kraftselskap

Kraftselskapenes behov for inspeksjon og vedlikehold av undervannskabler er et viktig segment for å sikre en stabil kraftforsyning. Norsk Havservice har over tid bygd opp en solid kompetanse på sikring og service av undervannskabler.

Norsk Havservice understøtter pr i dag alle nivå i kraftproduksjonen ­– helt fra inspeksjon av vanninntak i vassdrag med ettersyn og service på damluker til tunnelinspeksjon i kraftstasjoner. Kabelnettet ut til kunden er en viktig og sårbar infrastruktur. Ettersyn av dette nettet, spesielt under vann, vil være avgjørende for å sikre en god kraftforsyning. Vi kan i tillegg til tradisjonell sikring av kabel utføre service på offeranoder og kontroll av påtrykt spenning. Inspeksjon og posisjonering av kabel kan gjøres med ROV. Skiltmontering/farvannsmerking er noe vi utfører for å tilfredsstille kundens og Kystverkets krav.

Anlegg

Arbeid på kai og bru er tradisjonelt anleggsarbeid som danner grunnlaget for samferdsel langs norskekysten. Norsk Havservice kan bistå med de fleste anleggsoppgaver under vann. Utstyrt med nødvendig utstyr er alle oppgaver innen rekkevidde. Boring, sveis, forskaling, støpning, rørlegging, kabellegging og skjærebrenning er bare noe av det som utføres med den infrastrukturen vi har i dag.

Behovet for anleggsdykking langs vår lange kyststripe vil alltid være til stede. Det er derfor viktig å inneha god kompetanse på dette fagfeltet. Det bidrar også i stor grad til understøttelse av både havbruksnæringen og kraftselskapene ut over tradisjonelt entreprenørskap. Her snakker vi egentlig om å sette anleggsarbeideren under vann. Med litt planlegging og gode forberedelser er alt mulig. I tillegg til tradisjonell arbeidsdykking sveiser vi plastrør pr nå opp til 400mm. Fordelen er at kunden får en felles pakke med produksjon av og legging av rør i ett.

Rørlegging

Mange kommuners infrastruktur består av PE-rør i sjø for vannforsyning og avløp. Vi utfører alt fra planlegging til installasjon av ferdig produkt.

Vi kan sveise plastrør opp til 400mm med det utstyret vi har i dag. Vi sveiser større dimensjoner med våre samarbeidspartnere. For å sikre at rørlengder blir lagt i best mulig trase samt at lengder blir korrekt foretar vi først bunnkartlegging og ROV inspeksjon. Endeavslutninger er viktig for å sikre at inntak\avløp ikke blir liggende på sjøbunn. Vi bygger og monterer bukker\hamsterhjul tilpasset rørtype og bunnforhold for å sikre tilstrekkelig høyde og vinkel over sjøbunn.

Kabellegging 

For å hjelpe aktører i havbruksnæringen å nå sine miljømål legger vi strømkabel til blant annet fórflåter med hjelp av vårt spesialtilpassede utstyr. Vi legger også kabler for energi og telekombransjene. 

Et større fokus på «fiber til folket» gjør at behovet for legging av fiberkabler ut til og mellom øyer er et voksende behov. Alternativet med å legge fibersjøkabel er mye mer kostnadsbesparende enn det å trekke fiberkabel langs eksisterende nett. Vi har gode avtaler med våre leverandører på både strømkabel og fiberkabel. For å sikre at kabler blir lagt i best mulig trase samt at lengder blir korrekt foretar vi først bunnkartlegging og ROV inspeksjon.

ROV / Bunnkartlegging 

Vi utfører posisjonering og bunnkartlegging. Med hjelp av transponder fastmontert på ROV kan vi følge og posisjonere alle kabler og rør som ligger på sjøbunn. Utover dette kan vi også følge strømførende kabler som ligger begravd i sjøbunn ved hjelp av vårt ROV monterte magnetometer. 

Bunnkartlegging er som oftest nødvendig før man bestemmer en trase for nye rør og kabellengder. Kartleggingen utføres med et multistråleekkolodd som er montert på vårt fartøy Athena. Ekkoloddet innhenter detaljert data fra sjøbunn i forhold til båtens posisjon. Denne dataen blir senere behandlet og kart blir generert. Det nøyaktige bilde av sjøbunnen gir oss muligheten til å legge rør og kabler i den best egnede traseen.